உலக சைவப் பேரவை

அவுஸ்திரேலியா

World Saiva Council (Australia) Inc 

திருமுறை முற்றோதல்

திருமுறைகள் பழந்தமிழ் இசையையொட்டிய பண்களுடன் பாடப்பட்டு வருகின்றன. சைவக் கோயில்களிலும், சைவர்கள் வீடுகளிலும், பாடசாலை முதலிய இடங்களில், சமய நிகழ்ச்சிகளின் போதும் திருமுறைகள் இன்றளவும் பாடப்பட்டு வருகின்றன. இவை பன்னிரு திருமுறைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

திருவாசகம்

தேவாரம்

கந்தபுராணம்